bg1

Resultaten en tevredenheid

Resultaten

Op de Waterkant doen alle leerlingen in groep 8 mee aan de Eindtoets van Cito. In schooljaar 2020-2021 was de  gemiddelde schoolscore : 541 (Havo/VWO). De gemiddelde schoolresultaten kunnen per schooljaar kunnen wisselend zijn, afhankelijk van de samenstelling van de groep. Wij proberen uit iedere leerling het hoogst haalbare te halen. 
Hiervoor bekijken we de individuele scores en verwachtingen. Wij volgen de kinderen met behulp van het CITO Leerlingvolgsysteem.  In het Midden en het Eind van het schooljaar worden de leerlingen van groep 3 t/m 8 getoetst op rekenen/wiskunde, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Deze toetsen laat zien wat het beheersingsniveau is.
Door de resultaten te analyseren achterhaalt de leerkracht waar bepaalde hiaten zitten bij de groep of bij de leerling. Hier springt de leerkracht op in. Deze resultaten worden tevens besproken met de intern begeleider en ouders.
Resultaten kunnen aanleiding zijn tot nader onderzoek en extra inzet van specialisme. 
Naast de Cito toetsen wordt er voorafgaand en na een instructieblok een toets afgenomen passend bij de lesstof. Op basis van de resultaten wordt gekeken voor welke leerstof de leerling nog extra instructie en aandacht nodig heeft en met welke leerstof de leerling zelf verder kan. Dit wordt verwerkt in het groepsoverzicht, waarbij de leerkracht weet wanneer welke leerling welke leerstof nodig heeft. Ook kan het zijn dan leerlingen bepaalde instructies niet hoeven te volgen vanwege de goede resultaten.  


Tevredenheid
Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richt je je op veel meer dan dat. Leerlingen die zich bijvoorbeeld niet veilig, uitgedaagd of begrepen voelen, halen niet het beste uit zichzelf. Hoe tevreden leerlingen en ouders zijn, is voor scholen belangrijk. 

Op de website van  Scholenopdekaart vindt u meer informatie over de resultaten en tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers van De Waterkant. Op deze website kunt u ook de scholen uit de buurt onderling met elkaar vergelijken.