bg1

Resultaten en tevredenheid

Resultaten

Voordat duidelijk wordt welke mogelijkheden een kind heeft, moet er het nodige gebeuren.
Welk schooltype voor uw kind haalbaar is, hangt vooral af van de interesse, motivatie en aanleg van uw kind. De begeleiding die u uw kind thuis geeft en de basisschool dragen hier natuurlijk ook in belangrijke mate aan bij.
Ieder kind is anders. Daar moeten we als school op inspelen. Zodoende kunnen we met behulp van onze onderwijsmethoden het optimale uit uw kind halen op het gebied van basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen) en sociaal-culturele vaardigheden. We moeten de kinderen laten voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Dit kan ook betekenen dat kinderen extra hulp nodig hebben om te kunnen leren. Mede op basis van ons leerlingvolgsysteem bewaken we de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. De resultaten en vorderingen van uw kind worden minimaal tweemaal per jaar met u en uw kind besproken en worden in het portfolio van uw kind vermeld.

De leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vastgesteld door middel van de Eindtoets, waaraan alle leerlingen deelnemen. De resultaten van de school liggen iets hoger dan het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

Tevredenheid
Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richt je je op veel meer dan dat. Leerlingen die zich bijvoorbeeld niet veilig, uitgedaagd of begrepen voelen, halen niet het beste uit zichzelf. Hoe tevreden leerlingen en ouders zijn, is voor scholen belangrijk. 
Op de website van  Scholenopdekaart vindt u meer informatie over de resultaten en tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers van De Waterkant. Op deze website kunt u ook de scholen uit de buurt onderling met elkaar vergelijken.