bg1

Medezeggenschapsraad

Elke basisschool in Nederland heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR) die de ouders, leerkrachten en leerlingen vertegenwoordigt.

De MR praat mee over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld over
  • Het schoolplan 
  • De schoolgids 
  • Het personeelsbeleid en het formatieplan 
  • De besteding van de financiële middelen, inclusief de begroting 
  • De organisatie van het onderwijs 
  • De organisatie van de tussenschoolse opvang en naschoolse activiteiten
De MR heeft over bepaalde onderwerpen adviesrecht en over enkele instemmingsrecht. De precieze taken en bevoegdheden zijn omschreven in een reglement. Er is ook een huishoudelijk reglement. 
De MR van De Waterkant bestaat uit zes leden; drie leerkrachten en drie ouders. Er is ongeveer een keer per maand een vergadering. Bij een aantal agendapunten is vrijwel altijd de directeur aanwezig.
De directeur informeert de MR en vertegenwoordigt het bestuur. 
De vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. 
 
Elke ouder en ieder teamlid kan contact opnemen met de MR om vragen te stellen of zijn mening te geven over een onderwerp. Of de MR iets kan en zal ondernemen, hangt met name af van de wettelijk vastgelegde taken en bevoegdheden. Het gaat om de Wet medezeggenschapsraad op scholen. 

Samenstelling van de MR 
Oudergeleding: Voorzitter Maarten Coumans, Asha Schuurman, Monique van Dijk.
Personeelsgeleding: Jan Koomen, Frans Zondervan, Lisanne Pronk


In elk even jaar vinden verkiezingen plaats. Dat betekent dat in november 2024 een nieuwe MR zal worden gekozen.

Infographic MR
Reglement MR
Verslag MR 14-09-2021
Verslag MR 02-11-2021
Jaarverslag MR 2020-2021